úvod
 • A
 • A
 • A
Menu

Úvod » Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů (GDPR)

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Dům dětí a mládeže Litovel,  IČ: 61989738 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce:
Dům dětí a mládeže Litovel
Adresa: Komenského 719/6, 784 01 Litovel
E-mail: ddm@ddmlitovel.cz
ID datové schránky: e3nib6v

Zástupce správce osobních údajů
Mgr. Jana Chmelařová, ředitelka DDM Litovel

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce na základě povinnosti uložené GDPR ustavil pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle čl. 39 GDPR.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Martin Palkovský
Kontaktní e-mail: palkovsky@citynet.cz 
Kontaktní telefon: +420 602 754 242

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud jste s ním vyjádřil/a souhlas

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Váš dotaz prostřednictvím Kontaktního formuláře, sloužícího jen pro účely zodpovězení Vaší otázky, kde jsou požadovány osobní údaje (jméno a příjmení, e-mail)
 • běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb a prevence útoků na server

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů v souladu se spisovým a skartačním řádem správce. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Předání osobních údajů zpracovatelům a třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se specializují na konkrétní služby:

 • Google analytics, se sídlem Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme pro zpracování osobních údajů využít další aplikace či zpracovatele. V takovém případě budeme při výběru zpracovatelů dbát na to, aby splňovali kritéria zpracování osobních údajů podle GDPR.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Mlčenlivost

Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

V případě, že máte jakoukoliv námitku ke zveřejněným fotografiím s Vaší podobiznou na stránkách www.ddmlitovel.cz , pak nás, prosím, neprodleně kontaktujte a sdělte nám, se zveřejněním jakých fotografií nesouhlasíte. My následně učiníme všechny nezbytné kroky k nápravě.

Nastavení souborů cookies
Tento web používá soubory cookie, které pomáhají fungování webu, zajištění bezpečnosti a také ke sledování vaší interakce s naším webem.  více informací
Přijmout nezbytné
Přijmout vše